rr

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja Crnogorske akademije posebno posljednjih godina postala je veoma intenzivna i plodna. CANU je aktivna članica 9 najvažnijih evropskih i svjetskih asocijacija nacionalnih akademija nauka i umjetnosti, kao i nacionalni član više međunarodnih naučnih asocijacija, a ima potpisane bilateralne sporazume o saradnji sa 24 inostrane akademije nauka.

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti članica je: Evropske federacije nacionalnih akademija prirodnih i humanističkih nauka (ALLEA – All European Academies), Evropske akademije nauka i umjetnosti (EASA – European Academy of Sciences and Arts), Svjetske akademije umjetnosti i nauka (WAAS – World Academy of Art & Science), Globalne mreže akademija nauka (IAP – The Global Network of Science Academies), Međunarodnog savjeta za nauku (ICSU – International Council for Science), Međunarodne unije nacionalnih akademija (IUA - International Union of Academies), Međuakademijskog savjeta za jugoistočnu Evropu (IACSEE – InterAcademy Council for South-Eastern Europe), Globalnog okruglog stola (Global Round Table), Evromediteranske mreže akademija nauka (EMAN –Euromediterranean Science Academies Network).

Akademija ima bilateralne sporazume o naučnoj saradnji, na osnovu kojih vrši razmjenu naučnih radnika i umjetnika koji realizuju studijske boravke, posjete i likovne izložbe,sa sljedećim akademijama:Akademijom nauka Albanije, Nacionalnom akademijom nauka Bjelorusije, Bugarskom akademijom nauka, Akademijom nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Akademijom nauka Češke Republike, Mađarskom akademijom nauka, Makedonskom akademijom nauka i umjetnosti, Rumunskom akademijom, Ruskom akademijom nauka, Slovačkom akademijom nauka, Slovenačkom akademijom nauka i umjetnosti, Srpskom akademijom nauka i umetnosti, Turskom akademijom nauka, Estonskom akademijom nauka, Letonskom akademijom nauka, Akademijom nauka Moldavije, Nacionalnom akademijom nauka Ukrajine, Nacionalnom akademijom dei Lincei (Italija), Akademijom nauka i umjetnosti Republike Srpske, Gruzijskom nacionalnom akademijom nauka, Kineskom akademijom društvenih nauka, Poljskom akademijom nauka, Litvanskom akademijom nauka i Kraljevskom akademijom ekonomskih nauka i finansija (Španija).

Linkove međunarodnih naučnih asocijacija čiji je CANU član i inostranih akademija sa kojima ima potpisane sporazume o saradnji možete naći u odjeljku LINKOVI.