rr

Naučna tribina “ANEURIZMATSKA BOLEST: OD AORTNOG LUKA DO BIFURKACIJE”, predavač prof. dr LAZAR DAVIDOVIĆ

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

ANEURIZMATSKA BOLEST: OD AORTNOG LUKA DO BIFURKACIJE

Predavač: prof. dr LAZAR DAVIDOVIĆ, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Lazar Davidović je redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, oblast vaskularna hirurgija. Doktorirao je na Univerzitetu u Beogradu 1995. godine. Boravio je na usavršavanju u bolnici Pitie-Salpetriere u Parizu. Kao gostujući profesor radio je u Đenovi, Plzenu, Skoplju i Larisi. Bio je načelnik Odjeljenja na Drugoj hirurškoj klinici, načelnik Centra za vaskularnu hirurgiju, direktor Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju. Prof. Davidović se bavi vaskularnom i endovaskularnom hirurgijom, u cjelosti, a posebno aortama i supraaortnim granama. Operisao je preko 1000 aneurizmi abdominalne aorte. U vaskularnu hirurgiju uveo je više novih metoda i edukovao brojne opšte i vaskularne hirurge, angiologe, kardiologe i anesteziologe. Objavio je preko 600 radova, šest monografija, 35 poglavlja u knjigama. Njegovi radovi su citirani oko 1000 puta u radovima, monografijama ili knjigama drugih autora. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja.

Tribina će se održati u petak, 15. septembra 2017. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

Posljednje fotografije