rr

Naučna tribina "ISKUSTVA RAZVOJA ICT PROJEKATA U INKUBATORU BIT CENTRA TUZLA, ULOGA UNIVERZITETA U TUZLI, FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE", prof. dr Naser Prljača

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

                                                                N a u č n u   t r i b i n u

na temu

ISKUSTVA RAZVOJA ICT PROJEKATA U INKUBATORU BIT CENTRA TUZLA, ULOGA UNIVERZITETA U TUZLI, FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE

Predavač: prof. dr NASER PRLJAČA, Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli

Dr Naser Prljača je redovni profesor na naučnoj oblasti Automatika i Robotika, Fakulteta elektrotehnike, Univerziteta u Tuzli. Doktorske studije je završio na Dublin City University, School of Electronic Engineering, 1995. godine, a postdoktorsko usavršavanje je realizovao na Rochester Institute of Technology, 1999. godine. Bio je gostujući istraživač na Rutgers University, Faculty of Electrical and Computer Engineering, 2006. godine. Oblast naučnoistraživačkog i stručnog interesa profesora Prljače je teorija upravljanja sistemima, ugrađeni računarski sistemi i robotika. Učesnik je u naučnoistraživačkim projektima finansiranim od evropskih i američkih nacionalnih naučnih fondacija i istraživačko-razvojnim projektima finansiranim od privrednih subjekata. Kao autor i koautor je objavio pet knjiga i veći broj naučnoistraživačkih radova u međunarodnim časopisima i zbornicima sa konferencija. Rukovodilac je odsjeka za Automatiku i Robotiku. U dva mandata obavljao je funkciju dekana Fakulteta elektrotehnike i prorektora za naučnoistraživaki rad Univerziteta u Tuzli.

Tribina će se održati u četvrtak, 14. septembra 2017. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

Posljednje fotografije