rr

Naučna tribina "FULLERENES, NANOTUBES AND COMBINATORIAL STRUCTURES ON SURFACES", predavač: prof.dr Victor m. buchstaber

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u   t r i b i n u

na temu

FULLERENES, NANOTUBES AND COMBINATORIAL STRUCTURES ON SURFACES

                                                                                                                    

Predavač: prof. dr VICTOR M. BUCHSTABER,

Mehaničko-matematički fakultet Moskovskog državnog univerziteta M. V. Lomonosov

Profesor Viktor M. Buhštaber (Victor M. Buchstaber) je dopisni član Ruske akademije nauka, glavni istraživač na Institutu Steklova Ruske akademije nauka, profesor na Katedri za višu geometriju i topologiju Mehaničko-matematičkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta M. V. Lomonosov, rukovodilac Laboratorije za matematičko modeliranje Ruskog nacionalnog naučnoistraživačkog instituta za fizičko-tehnička i radio-tehnička mjerenja, glavni istraživač Matematičke laboratorije Dobrušin Instituta za probleme prenosa informacija, profesor emeritus na Univerzitetu u Mančesteru, počasni doktor Univerziteta u Voronježu. Neke od oblasti interesovanja u kojima je profesor Buhštaber postigao zapažene rezultate su K-teorija, teorija kobordizama, teorija spektralnih nizova, teorija višeznačnih grupa, teorija funkcionalnih jednačina i sigma funkcija, kvazitorusna geometrija i topologija, teorija politopa i njihova primjena u geometriji i topologiji, kao i primijenjena statistika, numerička optimizacija, dinamički sistemi. Autor je preko 300 naučnih radova i monografija u oblasti matematike, primijenjene matematike, matematičke fizike i primijenjene statistike. Urednik je ili član redakcionih odbora većeg broja matematičkih časopisa, programskih komiteta naučnih konferencija, kao i član velikog broja međunarodnih matematičkih asocijacija i komisija za dodjelu nagrada i stipendija. Bio je predavač po pozivu na prestižnim svjetskim konferencijama i gostovao na prestižnim univerzitetima. Mentor je za preko 25 odbranjenih doktorskih disertacija. Neki od njegovih studenata danas su profesori i izuzetno uspješni matematičari.

Tribina će se održati u petak, 30. juna 2017. godine,u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

Posljednje fotografije