rr

Naučna tribina "DANTEOVA KOMEDIJA I NJENA TUMAČENJA KROZ VREME", Predavač: prof. dr MIRKA ZOGOVIĆ

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

Naučnu tribinu

na temu

DANTEOVA KOMEDIJA I NJENA TUMAČENJA KROZ VREME

Predavač: prof. dr MIRKA ZOGOVIĆ

Mirka Zogović je rođena u Beogradu, gdje je i završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na grupi za ruski jezik i književnost (s češkim) 1972, a na grupi za italijanski jezik i književnost (s francuskim) 1973. godine. Godine 1977, nakon odbranjene magistarskog rada, izabrana za asistenta, a 1991, nakon odbranjene doktorske disertacije, za docenta za italijansku književnost. U zvanje redovnog profesora za italijansku književnost izabrana je 2006. Tokom redovnih i poslijediplomskih studija boravila je na raznim usavršavanjima (Moskva, Monpelje, Italija). Od 1991 do 1993. radila je kao lektor za srpskohrvatski jezik na Univerzitetu u Padovi. Od 2002 do 2006. bila je upravnik Katedre za italijanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.Više puta bila profesor po pozivu (Univerzitet Crne Gore, Katedra za italijanistiku u Nikšiću, kurs tumačenja Danteove Božanstvene komedije; Poslediplomske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kursevi Poetika baroka i Barokna metafora. Bila je predavač i organizator na Alternativnoj akademskoj mreži od njenog osnivanja 1996. godine (Teorija prevođenja i Studije kulture). Učestvovala je na brojnim međunarodnim kongresima i naučnim skupovima i držala predavanja u Beogradu, Trstu, Padovi i Peskari. Godine 2010. pozvana je kao „ekspert" da učestvuje u godišnjim razgovorima o prevodima Danteove Komedije ("La Divina Commedia nel mondo") u Raveni. Sarađivala je na projektu Izučavanje istorije jugoslovenskih književnosti II. Književnost Dubrovnika, Boke Kotorske i Crne Gore 1995−1998. Od 2006. godine sarađuje na projektu L'italiano in Europa e la letteratura italiana „fuor d'Italia“ (nosilac projekta Univerzitet u Padovi), koji je 2007. prerastao u evropski projekat. Jedan je od urednika edicije o teoriji prevođenja u izdanju kuće Rad i AAM, jedan od urednika izdanja Europei in italiano, Padova, Centro Stampa di Palazzo Maldura, 1993, kao i časopisa Italica Belgradensia. 2016. godine izabrana za evaluatora MIUR-a za naučni i akademski doprinos italijanskih slavista. Autorkina osnovna polja istraživanja i interesovanja predstavljaju istorija italijanske književnosti, komparativne studije, s posebnim osvrtom na pitanja metrike i jezika, kao i fenomen plurilingvizma (književnost Dubrovnika i Boke Kotorske).

Tribina će se održati u utorak, 6. juna 2017. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ulica Rista Stijovića 5.

Posljednje fotografije