rr

tribina "ODBRAMBENA FUNKCIJA NJEGOŠEVIH TEKSTOVA LUČA MIKROKOZMA I GORSKI VIJENAC", predavač: prof.dr Tatjana Đurišić-Bečanović

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

T r i b i n a Petar II Petrović Njegoš

na temu

ODBRAMBENA FUNKCIJA NJEGOŠEVIH TEKSTOVA LUČA MIKROKOZMA I GORSKI VIJENAC

Predavač: prof. dr TATJANA ĐURIŠIĆ-BEČANOVIĆ

Tatjana Đurišić-Bečanović radi na Univerzitetu Crne Gore u zvanju vanrednog profesora na predmetima: Teorija književnosti, Tumačenje književnog djela i Crnogorska književnost. Magistarski rad pod naslovom Poezija i poetika Rista Ratkovića“ odbranila je 10. septembra 1999. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorsku disertaciju pod naslovom Poetika Lalićeve trilogije (Zlo proljeće, Lelejska gora i Hajka)“ 23. novembra 2004. godine na istom fakultetu. Angažovana je u Institutu Petar II Petrović Njegoš (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti) u svojstvu zamjenika rukovodioca. Autor je četiri monografije:Zaspati ili umreti (Poezija i poetika Rista Ratkovića), Podgorica, CID, 2003, Poetika Lalićeve trilogije, Podgorica, CANU, 2006, Naratološki i poetički ogledi, Podgorica, CID, 2009, Semiotičke interpretacije, Bijelo Polje, Pegaz, 2016, kao i oko 70 naučnih radova, koji su objavljeni uglavnom u međunarodnim časopisima ili u zbornicima sa međunarodnih konferencija. Predsjednik je Organizacionog odbora Njegoševih dana, međunarodnog slavističkog skupa koji se od 2008. godine redovno održava u Crnoj Gori a posvećen je proučavanju i promovisanju Njegoševog stvaralaštva, crnogorske i ostalih južnoslovenskih književnosti i kultura. Tatjana Đurišić-Bečanović bila je član Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika, predsjednik Savjeta za izradu Rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika, gostujući predavač na Katedri za slavistiku u Oslu (2007), na Univerzitetu Adam Mickijeviču Poznanju, na doktorskim studijama (2015), i na Jagilonskom univerzitetu u Krakovu (2017). Obavljala je funkciju prodekana za nauku i međunarodnu saradnju na Filozofskom fakultetu 2005–2008. godine, prodekana za nastavu i rukovodioca postdiplomskih magistarskih i doktorskih studija 2009–2012.

Tribina će se održati u četvrtak, 1. juna 2017. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ulica Rista Stijovića 5.

Posljednje fotografije