rr

Naučna tribina “HISTOLOŠKE I EMBRIONALNE DETERMINANTE ANEURIZME AORTE”, predavač: prof.dr Vesna lačković

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u   t r i b i n u

na temu

HISTOLOŠKE I EMBRIONALNE DETERMINANTE

ANEURIZME AORTE

      Predavač:  prof. dr VESNA LAČKOVIĆ

            Prof. dr Vesna Lačković je redovni profesor Histologije i Embriologije Medicinskog fakulteta u Beogradu. Član je Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva i član Odbora za istraživanje kardiovaskularnih oboljenja Srpske akademije nauka i umetnosti. Bila je potpredsjednik Srpskog lekarskog društva (2009–2013), direktor Instituta za histologiju i embriologiju ˶Aleksandar Đ. Kostić" Medicinskog fakulteta u Beogradu (1995–2000), šef Katedre za specijalističku nastavu (1989–1995; 2005–2013). Bila je koordinator nastave iz Histologije i Embriologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (2000–2014). Objavila je 356 naučnih radova i autor je nekoliko udžbenika, atlasa, praktikuma i priručnika za redovnu i poslijediplomsku nastavu. Bila je ekspert Saveznog ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj. Dobitnik je Nagrade grada Beograda za medicinu 2005. godine i Nagrade Srpskog lekarskog društva za najbolju publikaciju u 2004. godini, za udžbenik Embriologija čoveka.

Tribina će se održati u ponedjeljak, 29. maja 2017. godine,u 12 časova,u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

Posljednje fotografije