rr

Naučna tribina "o ustavnom patriotizmu", predavač: prof.dr Ilija vujačić

                                           Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

 N a u č n u   t r i b i n u

na temu

O USTAVNOM PATRIOTIZMU

                 Predavač: prof.dr ILIJA VUJAČIĆ

Prof. dr Ilija Vujačić rođen je 20. 07. 1953. u Tivtu. Gimnaziju je učio u Kotoru i Herceg Novom. Studirao je političke nauke (1974‒1978) i filozofiju (1975‒1978) na Beogradskom univerzitetu. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Usavršavao se u Italiji, Njemačkoj, SAD i Velikoj Britaniji. Govori i piše engleski, a služi se njemačkim, italijanskim i francuskim jezikom. Njegove oblasti interesovanja su: politička teorija, istorija civilizacija, istorija i teorija liberalizma, teorija federalizma, tranzicija postkomunističkih društava i procesi demokratizacije. Objavio je 7 knjiga (Federalistička alternativa. Njemačke teorije federalizma 17-og vijeka: Altuzijus, Hugo i Lajbnic, Institut za političke studije, Beograd, 1993; Politička teorija, FPN i Čigoja štampa, Beograd, 2002; Hronika odložene tranzicije /Političke analize/, Stylos, Novi Sad, 2005; Teoretičari liberalizma /koautor sa D. Lakićevićem i B. Stojanovićem/, Službeni glasnik, Beograd, 2007; Pojmovnik demokratije /koautor sa B. Mijatovićem i T. Marinkovićem/, CLDS i Službeni glasnik, Beograd, 2008; Federalistička ideja. Počeci evropske federalističke tradicije /dopunjeno i izmijenjeno izdanje knjige Federalistička alternativa/, Politička kultura, Zagreb, 2014; Saznanje i politika, Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Disput, Zagreb, 2014); 7 prevoda sa engleskog jezika (među kojima knjige Fridriha fon Hajeka, Majkla Volzera, Roberta Nozika, Dejvida Boaza, Frensisa Hinslija), 42 naučna članka, 25 naučnih referata, više od 50 analitičkih (stručnih) članaka. Redovni je profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, na kojem radi od 1981. godine i gostujući profesor na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici. Bio je u dva mandata prodekan za nastavu Fakulteta političkih nauka u Beogradu, a od 2009. do 2015. godine dekan. Osam godina (2005‒2013) je bio urednik edicija u izdavačkom preduzeću „Službeni glasnik“ u Beogradu. Član je Predsjedništva Udruženja za političke nauke Srbije, osnivač je, član i predsjednik Programskog saveta Centra za liberalno-demokratske studije i osnivač i potpredsjednik Centra za slobodno tržište u Beogradu.

Radio je na različitim istraživačkim projektima u zemlji i inostranstvu u oblasti političke teorije, političkih institucija, visokog obrazovanja, civilnog društva i konstitucionalizma.

Tribina će se održati u srijedu, 24. maja 2017. godine,u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

Posljednje fotografije