rr

VLADO LUBARDA

VladoRođen je 29. jula 1952. godine u Nikšiću (Crna Gora). Osnovnu školu pohađao je u Čapljini (Hercegovina), a gimnaziju u Požegi (Srbija), gdje je maturirao 1970. godine. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Podgorici 1975. godine, kao prvi diplomirani inženjer tog fakulteta. Dobitnik je svih studentskih nagrada koje su se u to vrijeme dodjeljivale najuspješnijim studentima Univerziteta Crne Gore. Kao Fulbrajtov stipendista boravio je na Stanford univerzitetu u Kaliforniji od 1976. do 1980. godine, gdje je magistrirao 1977, a doktorirao 1979. godine. Za asistenta pripravnika na Mašinskom fakultetu u Podgorici biran je 1975, za asistenta 1980, docenta 1982, a vanrednog profesora 1987. godine. Tom prilikom je bio najmlađi izabrani profesor Univerziteta Crne Gore. Dodijeljena mu je „Decembarska nagrada oslobođenja Podgorice” 1988. godine. Prethodno je bio dobitnik nagrade „Rastko Stojanović” Jugoslovenskog društva za mehaniku za mlade naučnike. Prvo izdanje njegovog udžbenika Otpornost materijala iz 1985. godine je prvi udžbenik sa Građevinskog fakulteta u Podgorici objavljen na Univerzitetu Crne Gore.

Kao dobitnik Fulbrajtove postdoktorske stipendije školsku 1989/90. godinu proveo je na Braun univerzitetu u SAD. U zvanju gostujućeg vanrednog profesora boravio je 1990/91. na Braun univerzitetu, a 1992–1997. na Državnom univerzitetu Arizone. Zvanje redovnog profesora dodijeljeno mu je na Državnom univerzitetu Kalifornije u San Dijegu 1998. godine. Za istaknute nastavne i pedagoške rezultate na tom univerzitetu dodijeljene su mu najprestižnije nagrade tog univerziteta. Udžbenici profesora Lubarde Elastoplasticity Theory (CRC Press, 2002) i Mechanics of Solids and Materials (Cambridge University Press, 2006) koriste se kao udžbenici za poslijediplomske studije na najuglednijim svjetskim univerzitetima, kao što su Harvard, Stanford, Berkeley, Cambridge, Caltech i MIT. Dobitnik je nagrade za najbolji naučni rad objavljen sa grupom saradnika u naučnom časopisu Journal of Materials 2009. godine. Recenzent je svih najuglednijih međunarodnih časopisa mehanike i nauke o materijalima. Bio je član naučnih ili savjetodavih odbora za organizaciju brojnih međunarodnih kongresa i konferencija. Član je uređivačkog odbora časopisa “Theoretical and Applied Mechanics”, “Mathematics and Mechanics of Solids” i “Acta Mechanica”. U svom naučnom radu Lubarda se bavio širokim spektrom problema mehanike deformabilnih tijela i nauke o materijalima, koji uključuju probleme elastičnosti, plastičnosti, biomehanike, mikro i nanomehanike. Rezultati ovih istraživanja, objavljeni u najpoznatijim svjetskim časopisima iz tih oblasti i u Glasniku Odjeljenja prirodnih nauka CANU, do sada su citirani blizu četiri hiljade puta (Google Scholar, 2016). Kao istaknuti naučni radnik prikazan je od 2005. godine do sada u Markizovim godišnjim publikacijama “Who’s Who in Science and Engineering”.  Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 2000. godine, a za redovnog člana 2006. godine. Za redovnog člana Akademije inženjerskih nauka Crne Gore i redovnog člana Evropske akademije nauka i umjetnosti izabran je 2013. godine.

Akademik Lubarda održao je na posebnoj sjednici Skupštine Akademije akademsku besjedu: Mehanika kojom sam se bavio i mehaničari sa kojima sam sarađivao, 16. decembra 2016. godine, koja se nalazi na linku http://bit.ly/2hSLNnb .

Živi i radi u San Dijegu, Kalifornija.

Web Page: http://maeresearch.ucsd.edu/~vlubarda/research/index.html

Posljednje fotografije